لیست برنامه ها

ورکشاب بیوتی(مژگان دادفر)

سالن اجرا : سالن همایش هتل پارس اهواز

ورکشاب تخصصی پیرایش(علی عبادی)

سالن اجرا : سالن همایش هتل پارس اهواز

همایش vocabcoding

سالن اجرا : سالن همایش گیت بوستان اهواز

جشن کودک ابادان عمو امید

سالن اجرا : سینما مهر آبادان