سالن اجرا : تالار شهید آوینی ماهشهر

لیست بر نا مه ها
_ چهار شنبه 30 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ پنجشنبه 1 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ شنبه 3 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ دوشنبه 5 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ سه شنبه 6 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ چهار شنبه 7 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ جمعه 9 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ شنبه 10 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ شنبه 12 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ چهار شنبه 16 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ جمعه 18 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ شنبه 19 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ چهار شنبه 23 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ جمعه 25 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ شنبه 26 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت: 19:00
_ جمعه 2 اسفند 1398 ساعت: 19:00
_ پنجشنبه 8 اسفند 1398 ساعت: 19:00
قیمت بلیت(ریال)
250,000

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک