سالن اجرا : تالار آفتاب

لیست بر نا مه ها
سانس هجدهم/ دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس نوزدهم/ سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس بیستم/ چهار شنبه 27 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس اول/ سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس دو/ چهار شنبه 6 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سه/ پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس چهار/ جمعه 8 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس پنج/ شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس شش/ یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس هفت/ دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس هشت/ سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس نه/ چهار شنبه 13 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس ده/ پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس یازده/ شنبه 16 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس دوازدهم/ یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس سیزدهم/ دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس چهاردهم/ سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس پانزدهم/ چهار شنبه 20 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس شانزدهم/ شنبه 23 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس هفدهم/ یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت: 19:30
قیمت بلیت(ریال)
300,000

"یوز ایرانی در شهر مدرن لولو خان"

کارگردان:حمید سالاروند

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک