سالن اجرا : آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی دزفول

لیست بر نا مه ها
_ چهار شنبه 27 آذر 1398 ساعت: 23:55
سانس سی یکم/ پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سی دوم/ پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت: 23:55
سانس سی سوم/ جمعه 29 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سی چهارم/ جمعه 29 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس سی پنجم/ شنبه 30 آذر 1398 ساعت: 21:20
سانس سی ششم/ دوشنبه 2 دی 1398 ساعت: 21:20
سانس سی هفتم/ سه شنبه 3 دی 1398 ساعت: 21:20
سانس سی هشتم/ چهار شنبه 4 دی 1398 ساعت: 19:00
سانس سی نهم/ چهار شنبه 4 دی 1398 ساعت: 21:20
سانس بیست هشتم/ دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست نهم/ سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس سی ام/ چهار شنبه 27 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سوم/ یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس چهارم/ دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس پنجم/ سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس ششم/ چهار شنبه 29 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس هفتم/ پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس هشتم/ جمعه 1 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس نهم/ دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس دهم/ سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس دوم/ شنبه 25 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس اول/ جمعه 24 آبان 1398 ساعت: 21:00
سانس یازدهم/ چهار شنبه 6 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس دوازدهم/ پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس سیزدهم/ پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس __/ جمعه 8 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس چهاردهم/ جمعه 8 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس پانزدهم/ شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس شانزدهم/ سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت: 21:00
_ چهار شنبه 13 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس هفدهم/ چهار شنبه 13 آذر 1398 ساعت: 21:00
_ پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس هجدهم/ پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس نوزدهم/ شنبه 16 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیستم/ یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست یکم/ دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست دوم/ سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست سوم/ چهار شنبه 20 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست چهارم/ پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس بیست پنجم/ پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت: 21:00
_/ پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت: 23:55
سانس بیست هفتم/ جمعه 22 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست ششم/ جمعه 22 آذر 1398 ساعت: 19:00
سانس بیست ششم/ شنبه 23 آذر 1398 ساعت: 21:00
سانس بیست هفتم/ یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت: 21:00
قیمت بلیت(ریال)
130,000
150,000
170,000

تئاتر طنز سایه عفتو

نویسنده: استاد مرتضی سخاوت

کارگردان: پوریا سخاوت

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک